Číslo 1

05.01.2024

Zkusíme se na toto číslo podívat jinak než skrze naučené.

Představte si toto číslo, že visí před vámi v prostoru. Změřte se na to, jak je velké. Zda je blízko, či daleko od vás. Jakou má barvu. Stojí rovně, nebo je vychýlené dopředu či dozadu. Je kostrbaté? Vlní se? Co vám připomíná? S čím, jakou hmotnou věcí, vzpomínkou, nebo emocí si ho spojíte? Jaký pocit ve vás vyvolává? Klid? Neklid? Vzdor? Strach? Samotu? Nebo výjimečnost, ostrost, ostražitost, krutost, zranitelnost … Vždy o tom popřemýšlejte, proč toto číslo takto vidíte a vnímáte. Co to o vás vypovídá. Přijměte to bez souzení a posuzování na dobré a špatné.

Je to pouze na vás, jak toto číslo 1 budete vnímat.

Pokud jste toto udělali, znamená to, že s vámi číslo jedna mluví a ukazuje vám vaše vlastní vlastnosti spojené s tímto číslem. Jak ty dobré, co nám pomáhají, tak i ty špatné, co nám ubližují.

Číslo 1 pracuje s energiemi ve dvou rovinách, jako každé číslo. V rovině hmotné a rovině duchovní.

Hmotná, zemská rovina, která je spojena s vlastnostmi, myšlenkami, pocity a emocemi. Jakým způsobem se skrze toto číslo projevujeme vůči sobě, navenek, vůči ostatním a vzniklým situacím.

Spadá do ní :

 • Rovina pracovní, zručnosti, nadání, vyjadřování, odhodlání
 • Rovina emoční, sklony, závislosti, vůle, empatie, imtuice
 • Rovina myšlení, učení, abstrakce, logika, analýza
 • Rovina zátěžová, ve smyslu mentálních čísel
 • Rovina tělesná, zdravotní a nehody

Je potřeba si také uvědomit, že každá charakterová vlastnost, či emoce má také svůj protipól. Nezávislost – závislost.

Takže nezávislý člověk může být zároveň i závislým. Jde o to, čeho se to týká, jaké oblasti.

Není dobrá, nebo špatná vlastnost. Jde o to, jak ji využíváme. Čísla znásobená, více jedniček dané schopnosti a vlastnosti jak kladné, tak záporné znásobují a posilují.


1 = Rozum a tělesno = Já jsem, existuji. Jakým způsobem o sobě smýšlíme. Číslo 1 je také číslem nejistoty a zranitelnosti.

Zastupuje tyto vlastnosti:

Slovní vyjadřování, vyjadřovací schopnosti, převažuje rozum, ctižádostivost, síla vůle, nezávislost, odhodlání, originalita, vůdcovské schopnosti, odvaha, sobeckost, vysoké či nízké sebevědomí, kontrola, moc, ovládání, manipulace, ctižádostivost, panovačnost, bezcitnost, strach, nejistota, zranitelnost a přílišný tlak na sebe a výsledek. Schopnost vyjádřit své myšlenky, city a pocity, tedy míra inteligence.

Lidé s jednou jedničkou

 • rádi komunikují, ale neradi mluví o svých citech /láska/
 • neztrácejí nad sebou kontrolu, dělají jen to, co chtějí a nenechají se do ničeho nutit, mají svůj tvrdohlavý názor
 • po citové stránce se v nich nevyznáme, hrdost, necitelnost.

Lidé s jednou jedničkou ve čtverci mívají problémy své potřeby a city vyjádřit slovy. Jsou však velmi cílevědomí a nenechávají se snadno svést ze svojí vytyčené cesty.

Lidé s dvěma jedničkami

 • nemají potíže s vyjadřováním hlubších citů
 • potřeba o nich mluvit
 • poddajnější a ochotnější k diskusi

Tyto osoby umějí své potřeby vyjadřovat a komunikovat s okolím lépe, než lidé s jednou jedničkou. Na rozdíl od těch, však mnohem více potřebují slovní ujištění od svého okolí, že jsou uznáváni nebo milováni.

Lidé se třemi jedničkami

 • uzavřenost, tichost – dokáží si uvědomit svůj problém
 • promluví až za čas, až si srovnají myšlenky v hlavě
 • skrývají svou citlivost
 • nebo mluvkové

Tito lidé potřebují více času, pokud se mají rozhodnout, neboť je jejich přirozenou touhou nahlédnout problém ze všech úhlů a stran. V komunikaci jsou buď extrémně tišší a zamlklí, nebo na druhou stranu až přílišní mluvkové.

Lidé se čtyřmi jedničkami

Tito jedinci bývají velmi citliví a klidní. Samotní bývají nepříliš sebejistí a tak hledají partnera, který by jim dal vnitřní stabilitu. Je pro ně velice důležité najít způsob, jak odbourávat vnitřní napětí a stres.

Pět i více jedniček

Takovéto osoby mívají těžkosti v navazování vztahů. Vycházejí obtížně sami se sebou i s okolím, před kterým mají tendenci se uzavírat. Svoji vlastní nejistotu někdy obracejí ve slovní útoky na svoje okolí. Aby se dokázali otevřít, potřebují od partnera hodně důvěry, aby našli vnitřní harmonii.

Chybějící jednička

-  neumí se prosadit

-  neumí vyjádřit hlubší city

- chybí samostatnost, vůle a sebeúcta

Izolované číslo 1 - (nejsou čísla 2, 5, 4) ⇒ jednička je číslem komunikace. Lidé s izolovanou jedničkou tak mají uzavřenou právě energii slov. Jednička potřebuje mít vedle sebe souseda, pokud ho nemá, zůstává uvězněná, což se projevuje velkými komunikačními problémy. Tato osoba nedovede vyjádřit slovy své city a pocity, což se v ní samozřejmě hromadí. Tito lidé fungují jako "papiňák". Dlouho v sobě dusí vše, co je trápí, jejich vnitřní tlak a nervozita se stupňuje a pak náhle tato nahromaděná energie vybuchne. Stačí k tomu jen málo. Tyto osoby tak propukají střídavě v záchvaty hněvu a pláče, po kterých nastává období "ticha a vzdoru". Tyto osoby svoje pocity neumí vyjadřovat a často bývají okolím nesprávně pochopeni. Někdy se projevují záchvaty hněvu a pláče, mívají špatně propojenu citovou a rozumovou část světa.

Čím více osamocených jedniček, tím větší a rychlejší hromadění této negativní energie.

Pokud chceme, toužíme nalézt rovnováhu u čísla 1, abychom se nestali čistě sobeckými lidmi, je potřeba využít k jejímu vyvážení vlastnosti některého z těchto čísel: 3, 5, 7 nebo 9.

Obecně znamená číslo 1 nový začátek. Že začínáme od znova, od nuly. Zvednout se a napřímit. Být rovný a ne shrbený. Znamená samotu, že jsme na vše sami a je potřeba se spolehnout pouze sám na sebe, na vlastní sílu. Na to, co umím. Věřit sám sobě a tomu, co umím.

Jednička se opírá sama o sebe. Je rozumovým nástrojem, který nemá přístup k duchovní rovině. Pracuje pouze s naučeným a z toho si tvoří své vlastní rozumové závěry. Aby k duchovní rovině měla přístup, potřebuje spolupracovat s ostatními čísly. Učit se skrze ně spolupráci, že nemusí být na vše sama. Nemusí být dokonalá.

V duchovní rovině nám toto číslo ukazuje, že nejsme v rovině a přikládáme jedné, či druhé vlastnosti a vzniklé situaci větší význam, než je potřeba. Lpíme na ní. Lpíme na výsledku a uznání, prosazení se. Z čeho, z jaké vlastnosti jsme udělali přednost a kterou jsme naopak potlačili, nebo považovali za podřadnou, omezující a zbytečnou.

Jednička se dívá nazpět. To znamená, že hodnotí. Co se jí povedlo, co se naučila a kde, v čem udělala chybu a proč. Buďto se trestáme, nebo naopak posilujeme své ego, že jsme nic špatného neudělali skrze rozumové důvody.

Toto jsou pouze záchytné body pro náš rozum, abychom měli s čím pracovat. Rozuměli číslu 1. A nyní je potřeba si vybrat, kam spadám, kolik mám jedniček, zda jsou samostatné, nebo ne, čím jsou obklopené a podívat na sebe sama.