Genderová identita

19.05.2023

Nejdříve se podíváme na ta divná slova, která jsou dnes hojně používána a nikdo jim vlastně nerozumí, co znamenají a co označují.

Snažila jsem se vyhledat význam slov, co tato slova doslova a jednoznačně znamenají, ale marně. Neexistuje pro ně jednoznačný význam, pouze samé opisování a vysvětlování na základě zavádějící psychologické výrazů a termínů, které to nahrazují.

Pokusím se vám to vysvětlit tak, jak tomu rozumím já sama.

Co je to gender?

Abych řekla pravdu, vůbec nedokáži najít, co toto slovo znamená, co jednoznačně označuje. Co tímto slovem chtěl někdo popsat a vyjádřit. Je to nové, vymyšlené slovo, které vychází z toho, že existují dvě pohlaví, mužské a ženské. Gender je nové, vymyšlené slovo pro ženský rod - ona a mužský rod - on.

Genderová identita označuje vlastní identifikaci člověka k maskulinitě, feminitě, různé kombinaci obou nebo k žádnému z uvedených genderů. Standardně v západních společnostech udává, do jaké míry se jedinec cítí být mužem, ženou či nebinární.

Je označením pro to, v jaké rodě o sobě smýšlíte a mluvíte. Čím se cítíte být bez ohledu na to, jak vypadáte a jaké máte tělo. Tedy k jakému pohlaví se vy sami přikláníte. S jakým pohlavím se vy sami identifikujete, ztotožňujete a kterému dáváte přednost.

Maskulinita (též mužnost nebo mužství) obecně označuje soubor vlastností, objektů a rolí společensky přisuzovaných mužům.

Feminita (též ženskost nebo ženství) obecně označuje soubor vlastností, objektů a rolí společensky přisuzovaných ženám.

Genderová role je soubor zažitého chování a myšlení v rámci rodiny a společnosti. Jak ji my sami vnímáme vzhledem k rolím a úkolům v rodině, tak ve společnosti a na pracovišti. Jakou roli a úkoly zastává žena a jakou roli a úkoly zastává muž. Čím se vyznačuje žena a čím muž.

Binární identita je odvozena od slova binární. Znamená to, že společnost rozlišuje a přisuzuje člověku dvě pohlaví a gender dělí na dvě samostatné a opačné kategorie: muži a ženy.

Ne binární osoba je jedinec, který se necítí ani mužem, ani ženou. Mají genderovou identitu, která není vyjádřena pouze jedním z dvou běžných pohlaví. Ne binární osoby mohou mít různé genderové role, genderové orientace a způsoby vyjadřování.

Nebinární identita je tedy zastřešující kategorie pro genderové identity, které nejsou výlučně mužské ani ženské, a stojí tak mimo genderovou binaritu. Tento termín je určen pro rozlišení této psychologické asociace od fyziologických a sociologických aspektů pohlaví. Člověk se může v závislosti na situaci chovat v rámci modelů obou genderů. Tedy někdy jako žena a někdy jako muž.

No, aby se v tom prase vyznalo, co tím ti různí psychologové vlastně myslí. Mám dojem, že tomu ani oni sami nerozumí, co to vlastně vymysleli a proč. Jen tím mnoha lidem zamotali hlavu.

Ono nejde jen o to, čím si myslíte, že jste, ale i o to, jakou máte sexuální orientaci. Díky tomu vznikají nesmyslné názvy pro tyto různé kombinace mezi sebou. Když tomu dám název, jsem zařazen a přiřazen k určité skupině a vím, co jsem, kdo jsem a jaký jsem. Mám název, označení, identifikační nálepku v podobě slova. Mám identitu. Na základě vymyšleného názvu pro mě, vím a rozumím, kdo jsem.

Tyto názvy jsou ve skutečnosti názvy pro něco, co není možné jednoduše a logicky vysvětlit. Neexistují pro to slova a tak je potřeba je vymyslet. Jsou ekvivalentem pro soubor prací, bádání psychologů, psychologických termínů a pouček o lidském chování. Vymyšlené názvy pro odlišné chování, myšlení, cítění a pocity. Jejich vlastní vysvětlení a pochopení, roztřídění na základě slovního rozdělení, slovních názvů a pojmů pro to, co jsem, co cítím a proč to cítím. Názvy, které oni sami potřebují, aby se v tom vyznali.  Přestávám být člověkem, lidskou bytostí a stávám se čím, kým? Tak co jsem? Člověk, název, vědecká studie, nebo identita?

Proč je pro člověka tak důležité mít název? K čemu takový název slouží? Slouží k tomu, abychom se vyčlenili a oddělili od toho, co si myslíme, že nejsme. Čím odmítáme být a čím chceme být. S čím se náš rozum ztotožňuje. S jakou rolí a identitou. Ten samotný název, oslovení nám dává pocit jistoty, ubezpečení pro náš rozum, že tím jsme. Tedy oslovení nás druhými v tom správném rodě, on - muž, otec, manžel, děda, přítel, živitel, ochránce…

Když se na to podíváme čistě logicky, existují pouze dvě základní identity, označení. Mužský rod - ON a ženský rod - ONA. Vše ostatní jsou už jen rozumové kontrukty, rozumové vymysly a názvy pro kombinace mezi on, ona, zažitých, přiřazených rolí v rodině, ve společnosti, společenském chápání rolí a sexuální orientací.

Pojďme se na to podívat blíže a rozebrat si tento nový fenomén různých názvů pro člověka, který vznikl z chorých mozků psychologů. Fenomén, který nic neřeší a k ničemu neslouží. Proč vznikl, k čemu slouží a co s tím.

Pokračování příště.