O numerologii obecně.

15.11.2023

Co je numerologie?

Numerologie je obor, který se zabývá čísly a vztahy mezi nimi.

Jednotlivá čísla jsou pouhým nástrojem, skrze který se nalaďujeme a vylaďujeme na nehmotné informace v prostoru.

Každé číslo má svou vlastní vibraci a nese v sobě dvě roviny, fyzickou a duchovní. Každé číslo vibruje na určité frekvenci a tyto vibrace v sobě nesou informace.

Představte si jednotlivá čísla v datu narození jen jako proud energie s informacemi, který jde do prostoru a propojuje se s ostatními čísly. Vzniká tak pro každého člověka unikátní a jedinečný výsledný proud z těchto čísel a jejich energií, kde jsou určité informace - vlastnosti v nich posíleny a zesíleny a jiné naopak utlumeny. Jak kladné, tak záporné. Některé spolupracují, jiné jdou proti sobě, naráží na sebe, nebo se odpuzují a vytváří tak mnoho kombinací, které není možné rozumově popsat.

Vždy jde o současnost. Jak to je teď. Jak vypadá tento výsledný proud teď. Ne jaký byl a jaký by mohl být.

Při našem narození byl tento proud a jeho seskupení pevně nastaveno, dáno, co se týče našich vlastností a schopností. Jakési naše předurčení. Ovšem, je potřeba si uvědomit, že vše se mění a nic není statické a neměnné. Vše se mění díky našim prožitkům, díky zkušenostem, našimi rozhodnutími a rozumovými důvody. Co platilo při našem narození, je pouhým zapomenutým stínem.

Naším úkolem je nalézt hlavně to, co dotyčnému teď a tady ubližuje, čím si ubližuje a co mu naopak může pomoci.

Numerolog pak pracuje ve dvou rovinách.

V první, rozumové a naučené, co které číslo znamená a jaké informace a vlastnosti obsahuje. Toto je pro numerologa základna, aby měl s čím pracovat. Jakási základna a odrazový můstek pro jednotlivá čísla.

Ve druhé rovině se numerolog skrze tyto naučené informace napojuje na jednotlivé nitky a sleduje, co jejich spojením vzniká. Zde již nepracuje s naučeným, ale s tím, co mu říkají sami energie, jejich výsledná spojení. Zde nastupuje schopnost, umět tyto informace správně přečíst a přiřadit jim to správné slovo, správný význam.

Bohužel, mnoho numerologů pracuje pouze v té první, rozumové a naučené rovině. Pracují s naučeným. Nejsou schopni přečíst vzniklý výsledný proud platný pro teď a tady.

Čísla v numerologii jsou klíčem k hledání souvislostí, existujících v lidském jednání a chování.

Numerologie se zaměřuje na fyzickou rovinu. 

Čísla v našem datu narození ukazují, jaké vlastnosti, schopnosti a zručnosti jsme dostali do vínku při svém narození a jak tento proud vypadá teď a tady. Jak hodně jsme se odchýlili od původního. Jak v dobrém, ta i v tom špatném. Co, kterou vlastnost a schopnost, um jsme se naučili správně používat, využívat, nebo naopak. Která vlastnost je pro nás hlavní, směrodatná a která ne. Která naše vlastnost na to měla vliv. Která byla pro nás ta nej a kterou jsme považovali za podřadnou. Zda jednáme pouze na základě rozumu, nebo naopak pouze na základě emocí. Čemu přikládáme větší význam a váhu.

V příštím článku se podíváme a budeme si povídat o číslu 1.