Mistrovská čísla v numerologii

15.01.2024

Dnes článek o mistrovských číslech, která jsou opředena různými teoriemi.

Mistrovská čísla jsou 11, 22 a 33. Dle zákonů numerologie se tato čísla nesčítají. K takovému životnímu číslu můžete přijít třemi způsoby: je to číselný součet vašeho křestního jména, rodného či přijatého příjmení, nebo den narození či součet data narození. Pokud vám náleží mistrovské číslo, patříte mezi hrstku vyvolených.


Proč nejsou i další čísla mistrovská?

Možná vás napadne otázka, proč nejsou mistrovská čísla například 44, 55, 66 atd.? Čísla 11, 22 a 33 jsou mistrovská ne z toho důvodu, že jsou to dvě stejné číslice, ale protože jsou to čísla třech vrcholů a tří stran trojúhelníku, který tvoří svatá trojice a který se skládá pouze z čísel 1, 2, 3. Tento trojúhelník existuje a pracuje jak v hmotné, tak nehmotné rovině. Od člověka směrem nahoru a ze shora směrem k člověku. Jsou to číslice s intenzivnějším vlivem, než mají ostatní čísla.  Proč trojúhelník a ne čtverec? Protože čtverec je utvořen zase ze dvou trojúhelníků. 

Lidé chtějí slyšet jen to pěkné, pozitivní, v čem jsou dobří, co umí nejlépe. I pochválit, povzbudit je potřeba, ano. Ale bez pravdy, kde děláte chyby a co to způsobuje se nikam nepohnete. To dobré většinou víme sami, ale to špatné? To my sami nevidíme, nebo to odmítáme.

Je krásné číst o tom, že pokud máte v datu narození, či ve jménu mistrovské číslo, jste výjimeční, osvícení, obdařeni výjimečnými vlastnostmi a schopnostmi. Vše budete díky těmto číslům zvládat. Budete všemu rozumět, budete si vždy vědět rady, mít pod kontrolou své emoce, každou situaci a úspěch vás nemine. V podstatě se všude uvádí pouze a jenom to hezké, kladné, ale nikde se nemluví o tom, že každé číslo a vlastnosti v něm obsažené mají zákonitě i svůj protipól. A my využíváme obojí.

Bohužel, tato mistrovská čísla nejsou výjimkou, a takto nefungují a nepracují. Vím o tom své, protože mám všechna tato mistrovská čísla. 11 jako den narození, 22 součet data narození a 33 mé jméno a příjmení. A věřte mi, že jsem na tom byla ze začátku úplně stejně, jako kdybych je neměla. Udělala jsem mnoho chyb a špatných rozhodnutí. Točila jsem se stále dokola v začarovaném kruhu ze stejných myšlenek a přesvědčení, který nebylo v mých silách možné přerušit. Nevěděla jsem jak. A tak jsem začala to zašmodrchané klubíčko pomaloučku rozmotávat. Jednu nitku po druhé, skrze nástroje, které mi tato mistrovská čísla poskytla.

Mistrovská čísla jsou v tomto velice zvláštní.


Je potřeba se na ně podívat úplně jinak, z jiného úhlu. Jsou pro nás nástrojem k poznávání, pochopení a pro změnu.

Tato mistrovská čísla nám poskytují prostředky a vodítka, skrze která se můžeme dostat k pravdě o sobě. Toto je jejich hlavní úkol. Propojují nás s naší vlastní, duchovní moudrostí, s moudrostí naší duše. Skrze tato čísla můžeme pochopit naše ostatní čísla a vlastnosti v nich obsažené. Kde a kdy nám pomáhají a kdy nám naopak ubližují.

Bohužel to, že máte mistrovské číslo neznamená, že mu a jeho nástrojům, které vám dává k dispozici, budete automaticky rozumět a budete je umět používat.

Tato čísla, tyto nástroje nás učí. Jsou prostředkem k našemu učení se. Jsou hnacím motorem a nástrojem od naší duše pro náš duchovní růst. Tato mistrovská čísla nám umožňují se podívat na věc jinak, jiným způsobem, v jiné rovině než jen rozumové.

Ona ta čísla totiž pracují ve dvou rovinách. Ve fyzické - hmotné, do které spadají naše vlastnosti, schopnosti, manuální zručnost, emoce, obrazotvornost, rozumové uvažování, naučené vzorce chování, různá převzatá přesvědčení a ego. A v duchovní rovině pak pracují skrze poznávání, kde nám které číslo a jeho vlastnosti v něm ubližují a dělají problémy, a to skrze různé situace v životě, kterým jsme vystaveni. Pomáhají nám v nalezení příčiny problému a v jeho pochopení, proč, jak a kdy vznikl. Pomáhají nám uvědomit si, zvědomit si pravdu, kterou rozum není schopen vidět.


Číslo 11

Obecně :

Toto životní číslo vyniká svou intuicí nade všemi ostatními. Také je číslem osvícení, rozumu, racionálního jednání a snění. Toto číslo náleží vizionářům schopným měnit svět. Pokud vám bylo dáno do vínku, jste výjimeční a v životě vykonáte velké věci. Pokud bychom ho sečetli, dostáváme číslo 2, které 11 dodává značné charisma, umění zapůsobit na lidi, schopnost vést tým a být vzorem a inspirací. Zároveň však dvojka značí vnitřní konflikt, tito lidé často pociťují chvění uvnitř své mysli a jsou rozpolcení. I číslo jedna má své negativní stránky, těmi jsou přecitlivělost, plachost a nepraktičnost.

Číslo 11 se vždy bude pohybovat mezi dvěma extrémy: velkým úspěchem a krachem. Není výjimkou, že ho mívají podnikatelé, kteří si prošli vzlety a pády. Vždy se však dokážou zvednout z úplného dna a začít znovu, to je dáno jejich životním číslem, které značí obrovský potenciál pro růst.

To, co je zde psáno o čísle 11 se týká pouze fyzické, hmotné roviny. Ale co duchovní rovina?

Pravda :

Od čísla 1 - rozumového uvědomování si sebe sama JÁ JSEM se odvíjí naprosto vše. Tímto číslem začíná naprosto vše.

Číslo 11 je prvním stupínkem k poznávání fyzické a duchovní roviny a jejích zákonitostí. Obecně zde jde o já - rozum a já - duše. Tedy o rovnováhu mezi rozumem a duší. Má nás naučit spoléhat se pouze sám na sebe. Na své vlastní síly a svou vlastní moudrost.

To, co je napsáno výše je špatné chápání a popsání čísla 11. Ono totiž záleží i na ostatních číslech v datu narození. Tedy, jak a skrze co, která čísla se 11 projeví buď v kladném, nebo záporném směru.

Ono ustát sílu čísla 11 není snadné. Protože 11 na nás klade větší nároky, než samostatná jednička, nebo její redukce na číslo 2.  Pracuje ve dvou rovinách, lidské - fyzické a duchovní. 11 jsou dvě energie, dvě roviny, nebo chcete-li dvě cesty. Fyzická - rozumová, po které kráčí tělo a rozum, který vidí a chápe pouze zlomek toho, co se děje a duchovní, po které kráčí duše - láska, která ví a zná pravdu. Obě kráčí vedle sebe ruku v ruce a přesto je každá samostatná. Mohou být oddělené rozumovou zdí, souběžné, proplétat se, křížit se,  mohou se doplňovat nebo podporovat jedna druhou,  vyměňovat si mezi sebou potřebné informace. Jedna bez druhé, pokud jsme lidmi nemůže existovat, pracovat a fungovat samostatně a správně, bez té druhé. Bez pochopení skrze 11, že součástí všech čísel je i duchovní rovina, co nám říká, co nám ukazuje a kam nás vede, není možné dosáhnout kýženého pomyslného úspěchu.

11 je číslem chaosu a nedorozumění, pokud ji neumíme správně používat. Pokud nám jednotlivá čísla a vlastnosti v nich obsažené dělají potíže, je potřeba se na ně podívat skrze obě roviny, které jsou součástí čísla 11. Je také rozdíl, zda je 11 dnem narození, nebo výsledným součtem.

U dne je 11 spíše snílkovství, podpořené hlavně 2 a její touhou po souladu a souznění s druhými. Duchovní představy se neshodují s realitou a nejdou realizovat a uplatnit v běžném životě, nemají praktické uplatnění. Nejsou prožity skrze vlastní zkušenost. Existují pouze v naší hlavě, nebo na papíře.

U součtu už je to o učení se, a o cestě za poznáním. Číslo 11 je prvním stupínkem. Prvním mistrovským číslem, které nám dává nástroje pro náš růst a pochopení, poznání sebe sama. Mnoho lidí s 11 se raději rozhodnou pro fungování skrze její redukované číslo 2, které není tak náročné na prožívání, rozhodování, projev a fungování. Nechají se ukolébat mírnou a smířlivou 2 a číslo 11 využívají jen minimálně.

S číslem jedenáct začíná uvědomování si naší vlastní odpovědnosti za to, jak myslíme, co děláme a co říkáme skrze její duchovní rovinu - energii.

11 také znamená zesílené ego + rozum.


Číslo 22

Obecně :

Kdybychom měli číslo 22 charakterizovat jedním slovem, řekli bychom úspěch. Je to nejsilnější číslo, co se týče numerologie a jeho nositelé patří k těm nejúspěšnějším v čemkoliv, co se rozhodnou dělat. Je to také číslo budování, předurčuje své nositele k velkým úspěchům na poli byznysu. Číslo 22 dokáže svůj nejodvážnější sen proměnit v realitu, ale pozor, má to jednu podmínku. Číslo 22 vždy potřebuje pro dosažení svých cílů pomoc od ostatních čísel. Tím se liší od 11, která bývá sólistou. Lidé s tímto číslem bývají také mnohem praktičtější, než lidé s číslem 11.

Číslo 22 oplývá spoustou nápadů, sní ve velkém, je sebevědomé a umí lidi vést. Jeho největším problémem bývá vnitřní tlak, číslo 22 hodně stresuje samo sebe. Také tito lidé snadno vybuchnou, zejména v mládí.

Pravda :

Číslo 22 je druhým, vyšším stupínkem v poznávání fyzických, hmotných a duchovních zákonitostí. Obecně zde jde o já jako 1 a jako 2, jak o sobě smýšlím skrze 2 + my, jak smýšlím o druhých a jak se projevuji vůči druhý. I zde jsou dvě cesty, dvě roviny, rozumová a duchovní, po kterých již nekráčíme sami jako v případě 11. Jde zde o rovnováhu mezi námi a druhými.  O rovnováhu v pomáhání druhým a spolupráci s druhými.

Je náročnější na zvládnutí, než číslo 11. Toto mistrovské číslo už pracuje s naprosto jinými duchovními energiemi, než číslo 11. Jde více do prostoru a obsahuje již více informací, spojených s druhými. Má nás naučit, jak v životě uplatnit to, co jsme se naučili skrze číslo 11. Zvládat nutkavou potřebu pomáhat druhým na úkor sebe sama. Přestat každého zachraňovat. To totiž není zachraňování druhých, ale ve skutečnosti zachraňujete sami sebe před bolestí, s kterou se nedokážete smířit, že je, existuje. Je to mylná představa a snílkovství čísla 2, že když budou šťastní druzí, budete šťastní i vy sami.

I zde u tohoto čísla záleží na ostatních číslech v mřížce, skrze která se bude 22 projevovat a excelovat jak v kladném, tak záporném směru.

Protože je 22 o jednu oktávu výše, než 11, je tedy náročnější na zvládnutí. Jsou zde také dvě cesty, dvě roviny vedle sebe. Rovina rozumová, logika a analýza a rovina duchovní s daleko většími a těžšími výzvami a překážkami, kterým budeme vystaveni a budeme jim nuceni čelit a řešit je. S tímto číslem také stoupají různé nástrahy a pokušení, jak něco obejít bez námahy. Toto číslo má sklony k fanatizmu, slepé víře a často se uchyluje k obejití a vyklouznutí z duchovních zákonů, pro co využívá nekalé praktiky jako je okultismus a černá magie. 

Číslo 22 má zdvojené ego, tedy o jednu oktávu více, než číslo 11. Číslo 22 má rádo sebe sama. Velice snadno podléhá iluzi o své vyvolenosti a nadřazenosti. Také inkliminuje k černé magii, kterou rádo využívá. Opět jde o to, zda je 22 dnem našeho narození, nebo celkových součtem.

Mnoho z těch, co mají 22 v datu narození buď jako den, nebo v součtu, většinou využívají jeho redukovanou podobu, tedy číslo 4, které nemá tak náročné energie na jeho zvládnutí.


Číslo 33

Obecně :

Číslu 33 se někdy také přezdívá mistrovský učitel. Je to nejvíce duchovní a silná bytost mezi všemi čísly. Je také ze všech nejvlivnější, jelikož kombinuje čísla 1 a 2. Číslo 33 je úplně jiné, než jsou dvě předchozí čísla, nemá žádné osobní ambice, netouží po úspěchu a majetku. Pro něj je nejdůležitější duchovní rozvoj ostatních. K tomu má veškeré předpoklady, bývá to skvělý řečník, který dokáže přesvědčit lidi o své víře. Avšak s lidmi nikdy nemanipuluje, jeho vlastností totiž je i zodpovědnost, a tu si při svém konání uvědomuje. Lidé s číslem 33 se skvěle uplatní jako psychologové, poradci, vychovatelé a také v duchovní sféře. Rovněž to bývají talentovaní umělci se schopností předat svůj um dál, často učí v uměleckých školách.

Pravda :

Číslo 33 je tím nejvyšším stupínkem, který dostáváme, abychom ho poznali a pochopili, jakým způsobem pracuje a v čem a jak nás ovlivňuje. Zužitkovali vše, co nás naučila čísla 11 a 22. Obecně zde jde o Já jako 1, 2 a jako 3 + všichni a vše ostatní a lásku k nim bez touhy je napravit a předělat. Naučit se je přijímat takové, jací jsou bez hodnocení.

Toto číslo pracuje s daleko více informacemi v daleko širších energiích, rovinách a souvislostech. Jeho úkolem je nás dovést k vyřešení a dokončení všeho, co nám brání být v souladu sami se sebou a s druhými. Dává nám nástroje k poznání, ale také 3x větší zátěž v podobě nástrah, pokušení a na ustání svého ega a okolních energií. Oplývá obrovskou obrazotvorností a představivostí.

Číslo 33 má naprosto vše 3x zesílené. Jak ego, rozum, tak i duchovní rovinu. Toto číslo je opravdu náročné pochopit a ustát ve všech oblastech.

Mnoho lidí její energii nezvládají a raději se uchýlí k používání a využívání vlastností 6, projevují se skrze číslo 6.

33 touží po vědění a poznání. Je nenasytná. Touží po dokonalosti. Chce vše vědět, všemu rozumět a vše umět. Přijít na kloub tomu, jak vše funguje. Stále někam šplhá, na pomyslný kopec, v domnění, že až tam stane, úplně nahoře, nalezne klid.

Díky 33 máme třikrát silnější ego - touhy, ambice, emoce, pocity, tvrdohlavost a zarputilost, tak jako iluze o své dokonalosti a o tom, jak by to mělo být. Máme daleko větší touhu a potřebu pomáhat druhým, zachránit je a uchránit před špatnými rozhodnutími. Podělit se s nimi o své poznatky a moudra. 

33 má pocit vyvolenosti. Jen ona zná skutečnou pravdu a tu se pak snaží předat druhým jako tu jedinou, správnou. Toto číslo nás nabádá a pokouší vše zkusit. Má sklony k různým závislostem. Potřebuje mít kolem sebe publikum a obdivovatele. Jen tak si připadá, že žije.

Pokud není číslo 33 správně použito a pochopeno, nezastaví se před ničím a dokáže místo pomoci ničit.

33 je spojena s karmou a naší minulostí. To znamená, že se nám vrací zpět naše dávné zkušenosti, znalosti, vědomosti a schopnosti, které jsme měli, využívali, ale špatným způsobem. Kde chyběla moudrost z duchovní roviny a převládala pouze rozumová. Toto číslo nás k nim vrací, abychom se je naučili správně používat a neudělali stejné chyby. Nelpěli na tom, co umíme, co jsme se naučili, na rozumu. Má nás naučit pokoře a přijímání věcí bez hodnocení na dobré a špatné.

Záleží tedy na ostatních číslech v datu narození, skrze která se bude 33 projevovat v 3x silnější intenzitě. Jak v kladném, tak záporném.

Pokud je 33 správně pochopena a je s ní a skrze ni správně zacházeno s našimi vlastnostmi a myšlenkami, schopnostmi i nedostatky, přijímáme i svou nedokonalost, pak platí to, co je napsáno výše. Stane se z vás mistr v tom, čemu se věnujete a učitel pro druhé.


Pokud se vám můj článek líbil, podívejte se i na mé další články:

Mistrovská čísla v numerologii 2 (pokračování)

Se mnou se můžete dozvědět mohem více..

Kdo jsem a kdo mě vše naučil?

Jakým způsobem pracuji?


NOVINKY:

Jak mne kontaktovat?