en-Duchovní průvodce a léčitel duší.

03/06/2022

V současné době je rozšířené používání názvů duchovní průvodce a léčitel duší. Co to ale vlastně znamená?

Budu mluvit pouze sama za sebe.

Duchovní průvodce a léčitel duší patří neoddělitelně k sobě. Obojí se navzájem prolíná. Bez zkušeností a znalostí léčitele duší není možné být duchovním průvodcem a bez zkušeností a znalostí duchovního průvodce nemůžete být léčitelem duší. Jedno bez druhého nemůže správně fungovat. Není možné oddělit lidské-hmotné od duchovního-nehmotného.

Duchovní průvodce pouze provází druhého člověka na jeho cestě za poznáním, jak funguje lidský a duchovní svět. Neléčí.

Účastní se vývoje a posunu člověka, na kterého dohlíží a kterému pomáhá se vyznat v tom, co se v něm a kolem něj děje. K léčení dochází samovolně, tak, jak je potřeba skrze práci a pochopení klienta.

Duchovní průvodce ukazuje a vysvětluje, jak fyzický svět /lidské chování, jednání a myšlení/ ovlivňuje duchovní svět a na základě toho zase zpětně duchovní svět ovlivňuje ten fyzický.

Vysvětluje, co to vlastně znamená duchovní svět a co se v něm děje, jak funguje skrze energie. Hledá správné nástroje a slova, které jsou pro toho konkrétního člověka ty nejlepší, a skrze ně ukazuje a vysvětluje.

Duchovní průvodce by měl vždy být naladěn na způsob myšlení člověka, kterému pomáhá. Tedy nalézt takový způsob vysvětlení, kterému je dotyčný schopen porozumět. Že tématu rozumí průvodce ještě neznamená, že jeho podání a volbě slov porozumí druhý. Ne všichni jsme schopni abstraktního myšlení a vizualizace, myslet ve více rovinách.

Duchovní průvodce pouze vysvětluje a ukazuje způsoby, jak se dostat k pravdě. Nechá na klientovi, jaký způsob zvolí sám. Učí nás, jak správně používat nástroje - dary, které jsme dostali do vínku. Ukazuje nám a učí nás, na co si dát pozor. Co smíme a kdy to smíme. Co nesmíme a kdy to nesmíme. Hlídá, abychom si nelhali a byli k sobě naprosto upřímní. Sleduje, kde děláme chyby a následně nás vede k těmto chybám skrze správné otázky, abychom si je sami uvědomili, zvědomili.

Učí nás a ukazuje, jakými způsoby a nástroji se lze chránit a bránit proti negativní energii. Učí nás, že těmto energiím nesmíme poroučet a bojovat s nimi silou, skrze rozum. Pomáhá nám poznat a rozeznat, kdy jsme pod vlivem svého ega. Jaké nástroje ego používá.

Pomáhá nám a učí nás, ukazuje nástroje, jak být v rovině, bez emocí a myšlenek. Dívat se na situaci, která nám působí bolest nestranně, bez hodnocení a emocí. Učí nás porozumět slovům sebeláska, sebehodnota, sebeúcta, pokora a víra skrze náš vlastní prožitek, zážitek a našemu následnému uvědomění si a porozumění těmto pojmům.

Duchovní průvodce nikomu nepodsouvá své vlastní způsoby řešení, své vlastní závěry a chápání situací.

Nejdůležitější je nalézt správný způsob vedení, aby na vše klient přišel sám. Zde je velice důležité umět vidět a vnímat klienta ve dvou rovinách. Ve fyzické, jako člověka a v rovině duchovní, kdy máme přístup ke skutečné pravdě.

Duchovní průvodce neurčuje směr, kam máte dojít a co se máte naučit.

Nikam vás netlačí. Nechává to čistě a pouze na vás. Na vašem vlastním rozhodnutí, kam chcete vy sami dojít. Respektuje váš směr, váš způsob učení se a váš čas, který na to potřebujete. Respektuje váš vlastní duchovní vývoj, v kterém se nacházíte. Není možné přeskočit a uspíšit váš duchovní vývoj, do kterého jste ještě nedozráli.

Duchovní průvodce nenese odpovědnost za to, kam dojdete. Toto si určuje sama duše dle svého plánu.

S tímto neoddělitelně souvisí léčitel duší.

Léčitel duší je pouze název pro práci s fyzickým tělem a s duchovní podstatou, s duší člověka a energiemi.

Léčitel duší řeší naše minulá já, která na nás v tuto chvíli mají vliv a působí nám problémy skrze nepochopené zkušenosti, emoce a bolest.

Osvobozuje naši společnou duši pro všechna naše já od těchto lidských vzpomínek a emocí, od našich minulých já. Slovo JÁ je zde zastoupeno naším fyzickým tělem a uvědomováním si sebe sama skrze rozum a tím, jak o sobě smýšlíme rozumově.

My v podstatě neléčíme duši, protože duši není možné léčit. Duše nemá tělo, nemá myšlenky a emoce, nic ji nebolí. Duše je pouze bezpodmínečná láska, která je v naprosté rovině vůči všemu.

Léčitel duší pracuje s tím, co zná a umí jako duchovní průvodce.

Představte si, že vaše duše v těle je napojena nitkou na své vědomí, pokračování vaší duše, ve kterém jsou uloženy všechny záznamy o tom, kým jste byli a jak jste žili. Je tam uložena skutečná, nestranná pravda o všech vašich životech, lidech, kterými jste byli a o tom, co se stalo. Od vašeho vědomí vedou nitky ke všem lidem, kterými jste kdy byli. V nich jsou uvězněny fragmenty bezpodmínečné lásky, které nazýváme duše. Tyto fragmenty bezpodmínečné lásky - duše jsou zde drženy lidskou vzpomínkou, životem a nepochopenou zkušeností. S nimi jsme touto nitkou skrze naše vědomí propojeni i my.

Skrze tuto nitku k nám proudí informace, pravdy od Boha, od vědomí a společných fragmentů - duší k nám. S nimi ale zároveň i všechny naše lidské, fyzické existence, jejich životy a lidské lži, myšlenky a emoce, tedy vše lidské, jak jsme v té situaci uvažovali. Tyto informace se k nám již dostávají smíchané a je tedy potřeba se naučit oddělit pravdu duše od lží lidského rozumu.

Většina esoteriků si naivně myslí, že se napojí na své vědomí, duši nebo na kolektivní vědomí a bude dostávat naservírovanou pouze a jenom pravdu. Nikoliv. Od vědomí skrze jeho propojení s lidskou existencí - vzpomínkou dostáváme záznam a informaci obojího, duchovního- pravdu i lidského-lež.

Zde jsou důležité zkušenosti léčitele a jeho schopnost přijímat informace pouze jako bezpodmínečná láska, které rozhodnou o tom, co uslyší a uvidí. Zda se napojí pouze na čistou informaci od bezpodmínečné lásky/duše, vědomí, boha/, nebo na informace od člověka.

Léčitel duší má za úkol těmto fragmentům - duším pomoci se osvobodit od lidského, fyzického, vzpomínek a emocí, aby se mohli vrátit zpět domů a splynout s celkem.

Léčitel sám nikoho nečistí a ničeho nezbavuje. Toto může udělat jen sama duše, s kterou pracujeme, nebo bůh. Ovšem pomoc od boha má svá pravidla a zákonitosti, co ano a co ne.

Pokud duše udělá vše, co je potřeba, vše lidské zůstane zde a osvobozené fragmenty - duše pokračují dál, do bezpodmínečné lásky. Život, který prožili v těle člověka zůstane uložen ve vědomí již pouze jako záznam, jen na úrovni energie - zkušenosti a moudrosti naší duše a tedy i nás samých, jako člověka.

Nejdříve léčitel s klientem rozebere situaci. S čím má klient problém. Je potřeba dovést klienta k tomu, aby on sám dokázal problém najít, správně pojmenovat, uvědomit si ho a přiřadit k němu emoce, pocity a myšlenky, které ho spouští a provází. To umí a zná duchovní průvodce. Další, co je potřeba vědět je, zda je život, s kterým je problém spojen, otevřený. Zda nastal správný čas pro jeho zdárné vyřešení. Není dobré otvírat život, který je zavřený a nemáme k němu tedy přístup. Tím by léčitel klientovi velice ublížil.

Pokud je život otevřený, léčitel duší následně hledá konkrétní moment, který nám teď a tady působí problémy a bolest. Hledá pravou příčinu toho, co se s námi děje. Tedy kdy se to stalo, jak to vzniklo a kdo to způsobil. Toto hledá v nehmotném, duchovním světě ve spolupráci s duší, nebo s vyšším vědomím dotyčného a zároveň ve spolupráci se svým vlastním vyšším vědomím a bohem. Tato spolupráce vyžaduje, aby léčitel byl v odosobněném stavu, bez jakýchkoliv emocí, myšlenek, domněnek, strachů a osobní zainteresovanosti do problému. Léčitel je pouhým nezúčastněným pozorovatelem celé události.

Dalším krokem je nalézt toho, kdo patří ke klientovi, tedy mají společné minulé já, duši. S tímto člověkem promluvit a pomoci mu si uvědomit, co se ve skutečnosti stalo, ukázat mu pravdu a dostat ho do světla. To lze pouze tehdy, kdy se on sám rozhodne pro bezpodmínečnou lásku. Rozpomene se, čím ve skutečnosti je a vždy byl. Osvobodí se od lidského, vzpomínky a stane se opět duší, bezpodmínečnou láskou. Přijme jako láska svůj lidský život bez hodnocení na špatné, dobré, jen jako zkušenost a odpustí si jako láska.

Pokud k tomu dojde, odstraníme jedno vlákno, naše napojení na jeden minulý život a s ním i rozumové uvažování a negativní emoce toho člověka, který na nás měl vliv. Tento život se uzavře a už k němu nebudeme mít přístup skrze vzpomínky a rozum. Přestane nám ubližovat a stane se pouhou naší zkušeností a moudrostí.

Takto si čistíme svou karmu, která není nic jiného, než naše minulé životy a naše minulá já, duše, které zde uvízly a nemohou odejít. Drží je zde jejich lidské myšlenky a emoce, nezpracované a nepochopené situace a zkušenosti, které mají vliv i na nás a naše chování. Vyřešením a vyčistěním své minulosti si zároveň čistíme svou budoucnost. Zmírňujeme tím sílu současných i budoucích karmických lekcí z minulosti na nás a přepisujeme budoucí lekce, které už nebudou potřeba. Přestaneme dělat stejné chyby a to skrze moudrost.

Do tohoto spadá ještě léčitel.

Léčitel je člověk, který léčí pouze fyzické tělo a nezabývá se duší.

Máte podobné zkušenosti? Podělte se s námi o ně ...

Psát k tomuto článku prostřednictvím 'Facebook" stránky můžete zde